Regulamin


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego: https://stans.sklep.pl.
 2. Właścicielem Sklepu jest zakład Cukierniczy STANS, z siedzibą: 05-140 Karolino, ul. Babie Lato 2, będący zarejestrowanym podatnikiem VAT o numerze NIP: 5241364568.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@stans.pl).
 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany adres poczty elektronicznej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 8. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów są zastrzeżone.
 9. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego prawem użytku.
 10. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.

II. Konto

 1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia zamówienia.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji.
 3. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia tych danych ponosi Użytkownik.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych i zapewnienia ich prawdziwości. 
 7. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto ze Sklepu. Dane niezbędne do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń.

III. Zamówienie

 1. Składanie Zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywne Konto.
 2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu zapoznanie się z Produktami. Wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od zewnętrznego wyglądu Produktu. 

IV. Umowa

 1. Zawarcie Umowy następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia ze względu na brak zamówionego Produktu, Zamówienie zostanie odpowiednio skorygowane. 
 4. Obowiązuje cena Produktu z chwili złożenia Zamówienia.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 6. Promocje w Sklepie obowiązują do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

V. Płatność

 1. Kwota do zapłaty składa się z ceny Produktów oraz kosztów dostawy.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) płatność za pobraniem,
  b) szybki przelew internetowy.
  c) tradycyjny przelew internetowy.
 3. Klient zobowiązany jest zapewnić środki pieniężne do realizacji Zamówienia. W razie braku środków, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

VI. Faktury

 1. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawienia faktur dokumentujących zakup.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w formie pliku w formacie PDF oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

VII. Dostawa

 1. Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi za pobraniem lub opłaconą z góry przez Klienta przesyłką kurierską lub do wskazanego paczkomatu. Przesyłki kurierskie nie mogą przekroczyć 30 kilogramów, przesyłki do paczkomatu 25 kilogramów i wymiarów 41x38x64 centymetrów. Jeżeli zamówienie przekracza te parametry zostanie odpowiednio podzielone, a klient poinformowany o dodatkowej opłacie za przesyłkę, którą będzie zobowiązany uregulować przed wysyłką
 2. O ile nie zostało zaznaczone inaczej, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Wysyłka towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do czwartku. Ze względu na zawartość, nie robimy weekendowych wysyłek w piątki.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu dostarczenia Produktu. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres Sprzedawcy lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu na jego złożenie, na adres sklep@stans.pl
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sklepu nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 9. Koszt zwrotu Produktu ponosi w całości Klient.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje gdy:
  a) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  c) Zwracany produkt powinien być nierozpakowany, niezniszczony, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

IX. Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację Produktu należy zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu.
 4. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, a także dane Klienta składającego reklamację.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia.
 9. Produkty reklamowane należy odesłać na adres Sklepu.
 10. Uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie bądź poczty elektronicznej.
 11. Użytkownik może złożyć reklamację na działanie strony Sklepu w terminie 5 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 13. Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

X. Dane osobowe

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności.

0 Comments